[ดาวน์โหลด] บัญชีเรียกชื่อนิสิต ปริญญาโท , ปริญญาเอก

0

[ดาวน์โหลด] บัญชีเรียกชื่อนิสิต ปริญญาโท , ปริญญาเอก

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 (บรรพชิต)
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 11
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 2
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 8

 

Share.

About Author

%d bloggers like this: