รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 3 สาขาวิชา 1) พธ.ม. พระพุทธศาสนา 2) ค.ม. พุทธบริหารการศึกษา 6) รป.ม. […]

รายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ —– ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งนำเอกสารตัวจริง/สำเนา มาแสดงเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และมารายงานตัวภายในกำหนด —– ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการรายงานตัว   https://drive.google.com/open?id=1aUxmZpJ43Fcn1vFFLUdGrNwGVN2LRZwD —– หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) ผอ.บัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016 —–

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ….. ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนด และโปรด นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงเพื่อเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ ….. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 082-9459584 (ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์) บัณฑิตศึกษา โทร. 098-6523966 , 083-4883016  

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์​รายงานตัว (รอบที่ ๓)​ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ …. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป …. **รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓)

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ระดับปริญญาตรี -อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ ….. ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก -อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา ….. หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก ….. ระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบสมัคร https://drive.google.com/open?id=1VdylPCTW0s_IMWuKVm6EDziZ5YbIv1Ud สมาร์ทโฟน : สแกน QR Code คอมพิวเตอร์ PC/โน๊ตบุ๊ค […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓

…….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …….. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณากรอกข้อมูลการชำระเงินพร้อมแนบใบเสร็จมาที่ >> https://forms.gle/mAp2d2rfxKwmHSxs9  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี(รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบสัมภาษ​ณ​์​ ว/ด/ป : วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๓ เวลา :  ๐๙ . ๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.056-219998 , 082-6069685

ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓