Day: September 16, 2021

การสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การสอบอันเป็นการวัดผลการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร(ป.บส.) และระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔- และความในข้อ…

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านร่วมรับฟังนโยบายการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ————————- 📍ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา คลิกLink 👉👉 https://forms.gle/ReSgvUmEiYJ6TPxQ7 🛡สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOM 📍ห้องที่ 1 zoom.us/j/6766961123 📍ห้องที่ 2 zoom.us/j/9998248047…