Day: December 17, 2022

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติของนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาตรี และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๔๐…