Day: September 6, 2023

อบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่นิสิตเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารเรียนรวม ๔ ขั้น (หลังใหม่) วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์