กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา