กำหนดการพิธีปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

0
กำหนดการพิธีปฐมนิเทศนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

Share.

About Author

%d bloggers like this: