ขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๔ ชั้นหลังใหม่ห้อง ๔๑๐๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์