ประกาศหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ ๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม. สาขาวิชาพระพุทธศาสนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป. และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ความทราบแล้วนั้น

บัดนี้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ได้จัดสอบผู้เข้าศึกษาต่อในระดับระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

โดยเรียงตามลำดับรายชื่อ ดังนี้