Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แนะแนวโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และนิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

แนะแนวโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ และอาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น

แนะแนว โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ นำโดย  ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผศ.อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.วิชาชีพครู และประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.)

แนะแนวผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ อ.จาตุรงค์ สุทาวัน แนะแนวหลักสูตรปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี…

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตร คณะ สาขาวิชาและนิสิตที่รับเข้าศึกษา ๑.๑ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป) – ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)                  จำนวน ๓๐ รูป/คน             …

แจ้งนิสิตที่กำลังปฏิบัติศาสนกิจและนิสิตคฤหัสถ์ รุ่น 66 สามารถติดต่อขอรับ “ใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา” ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาขตนครสวรรค์  ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 นี้เท่านั้น 

คู่มือและแนวทางปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)…

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะทำการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 16.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 085-7338201 (ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย) , 082-6069685