Author: ณฐพัชร์

ดาวน์โหลด เอกสารใบ บ.ฑ. คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา (TRANSCRIPT) บฑ.๐๓ ทะเบียนประวัติ นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย มจร บฑ.๐๖ แบบคำร้องทั่วไป ฑิตวิทยาลัย มจร บฑ.๐๖ แบบคำร้องขอตรวจรูปแบบบทคัดย่อ บฑ.๐๘ แบบคำร้อง เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บฑ.๘.๑ ใบนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ บฑ.๑๒ ใบนำส่งสารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ บฑ.๑๓ แบบคำร้องเกี่ยวกับการสอบและการจบการศึกษา บฑ.๑๔ ใบแสดงผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บฑ.๑๕ แบบคำร้องขอขยายเวลาเรียน บฑ.๑๖ แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ บฑ.๑๗ คำร้องรักษาสถานภาพ บฑ.๒๑ ใบประเมินผลการปฎิบัติกรรมฐาน

Read More

บันทึกข้อความ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

Read More

ขออาราธนา/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ทุกท่าน เข้าร่วมแสดงมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

Read More

กีฬาบุคลากร มจร ครั้งที่ 10 “อุบลราชธานีเกมส์” บุคลากรตัวนักกีฬาจาก มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปี บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 10 “อุบลราชธานีเกมส์” โดย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เข้าร่วมแข่งขันในนามโซนภาคเหนือตอนล่าง(สีม่วง) ซึ่งประกอบไปด้วย – มจร วิทยาเขตแพร่ – วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ – วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก – มจร ห้องเรียนวัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี – มจร ห้องเรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ – หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี – หน่วยวิทยบริการจังหวัดพิจิตร – หน่วยวิทยบริการจังหวัดกำแพงเพชร – หน่วยวิทยบริการจังหวัดตาก – หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานสามัคคี  

Read More

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Read More

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

Read More

ดาวน์โหลด คู่มือการประเมินหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ (pdf) ดาวน์โหลดแบบ PDF>> http://mcuaad.mcu.ac.th/upload/downs/5b2c82d8805cbb5518513fc4322e1dcb.pdf แบบเอกสาร WOrd

Read More

นมัสการ/เรียน เชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

Read More