Author: ณฐพัชร์

เรียน/เจริญพรผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการฯ ทั้ง 3 หน่วย เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

Read More

ผลการประกวดกิจกรรมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระดับภาคสงฆ์ ภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์) เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

Read More

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา(ระดับมัธยมศึกษา) โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ได้ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ และในวันปิดพิธีได้รับเกียรติจากพระเทพปริยัติเมธี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การห่างไกลการทุจริต โดยหลักพุทธธรรม” การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read More