ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 **ผู้มีรายนามตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิต และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย **หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 056-219999 , 056-219998 , […]

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกปริญญาโท และปริญญาเอก

ประกาศ เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เนื่องจากระหว่างวันที่ดังกล่าวตรงกับกิจกรรมสำคัญของวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษาจึงไม่สามารถดำเนินการสอบคัดเลือกในวันดังกล่าวได้ **รายละเอียดตามหนังสือที่แนบไว้  

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ **ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร ๔ ชั้น) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ […]

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ **หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 056-219999 , 056-219998  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ***ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร ๔ ชั้น) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ***หากมีข้อสงสัยประการใด โทร […]

ประกาศสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรค์ เรื่อง การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนาของงานบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเพื่ออนุวัตให้เป็นไปตามความใน ข้อ ๑๓.๑ แห่งระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ดังนี้  

ประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

ประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.056-219970 หรือ 083-4883016 ดิเรก ด้วงลอย

วันประสาทปริญญา มจร ประจำปี 2559+กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันซ้อมรับฯ

วันประสาทปริญญา มจร ประจำปี 2559   ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประมวลผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF http://reg.mcu.ac.th/eval/home/files/Law/Full_page_59.pdf กำหนดวันขึ้นทะเบียนบัณฑิต และวันซ้อมรับ และวันประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2559  

กำหนดการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 **หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.056-219970, 056-219999

กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558

กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 **หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อที่สาขาวิชาโดยตรง