ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ดาวน์โหลด ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 คลิ้กตามชั้นปี เพื่อดาวน์โหลด (PDF) > ชั้นปีที่ 1 > ชั้นปีที่ 2 > ชั้นปีที่ 3 > ชั้นปีที่ 4 > ชั้นปีที่ 5 > ภาคสมทบ > ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ตารางสอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางสอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางสอน ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา   สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ตารางสอน ระดับปริญญาตรี, ป.บส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอน ระดับปริญญาตรี, ป.บส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด (PDF) >> คลิ้ก!! ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา […]

ตารางสอน ปริญญาโท – ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ้กที่รายชื่อเพื่อดาวน์โหลด ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาเอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

ประชุมการจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การจัดตารางสอนและอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสาขา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ (2103) อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ   

ตารางสอน ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/59 สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา

ตารางสอน ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา พุทธบริหารการศึกษา

ตารางสอน ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2/59 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา

ตารางสอน ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา