Day: March 9, 2023

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 ปริญญาตรี ๑ ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ตารางสอบ-ประจำภาคการศึกษาที่-2-2565-ป.ตรี-ชั้นป1-พุทธ.pdf” title=”ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 ป.ตรี ชั้นป1 “] ปริญญาตรี ๒ ดาวน์โหลด [pdf-embedder url=”http://www.nbc.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2023/03/ตารางสอบ-ประจำภาคการศึกษาที่-2-2565-ป.ตรี-ชั้นป-2-พุทธ.pdf” title=”ตารางสอบ…