Month: May 2024

รายชื่อตามประกาศนี้ ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๔ ชั้น หลังใหม่ ชั้น ๒ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สำรับพระสอนศีลธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น ๒ ห้อง ๒๒๐๙…