พิธีมอบใบประกาศนียบัตร “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์”

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๑๕๖๒ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ผู้สำเร็จการอบรมและได้ผ่านเกณฑ์การประเมินสัมฤทธิผลใน “โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีวัด ของคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์” พร้อมด้วย ดร.สราญภัทร สถิรางกูร อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง และคณะผู้บริหารและตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคกลาง เข้าร่วมในพิธี ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์