ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีกำหนดให้มีการสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สืบเนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา –๑๙ (COVID – 19) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก ๑ เดือน เป็นวันที่ ๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทำให้ไม่สามารถจัดสอบได้ตามกำหนดการดังกล่าว ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ ( COVID – 19) (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒ วรรค ๒ ให้ปรับเปลี่ยนการสอบข้อสอบกลางเป็นวิธีการสอบแบบระบบออนไลน์ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการสอบแบบระบบออนไลน์ (E- Testing) ตามตารางสอบ

๑๙ กันยายน ๒๕๖๓

๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
๐๐๐ ๑๕๘ ประวัติพระพุทธศาสนา ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.

๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

๐๐๐ ๑๔๕ วรรณคดีบาลี ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆ์ไทย ๑๒.๓๐-๑๕.๐๐ น.
๐๐๐ ๒๖๓ งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.