ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

บัดนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (รอบ ภ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามประกาศแนบท้าย ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว มีลายเ