คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๒๔ /๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑ และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และความในข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งให้ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี) ฉายา สุโชโต นามสกุล สุขแจ่ม อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ. (พระพุทธศาสนา), กศ.ม. (บริหารการศึกษา) ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป