Author: ณฐพัชร์

ประกาศศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง การสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อให้การพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย…. จึงประกาศรายชื่อนิสิตและคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงการวิทยานิพนธ์ ดังต่อไปนี้ **หากมีข้อสงสัยประการใด โทร.083-4883016 (ดิเรก ด้วงลอย)

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ นำโดย นายรุ่งอรุณ อบเชย(รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) และ ดร.อัครเดช พรมกัลป์(อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) เข้าร่วม “การประชุมสัมมนาการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 401 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Read More

โครงการสัมมนาทางการศึกษา “ยุทธศาสตร์ และศิลปะในการสอน” บรรยายให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา โดย พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน และดร.ปฎิธรรม สำเนียง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

Read More

โครงการจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์” โดยคณะกรรมการตรวจความหร้อมการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๑ (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดตั้งวิทยาเขต พ.ศ.๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read More

ภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดภัทรสิทธาราม พุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

Read More