Day: February 3, 2023

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ พื่อให้การจัดการสอบวัดผลการศึกษารายวิชาที่ใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔.แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑…

คณะผู้บริหารและทีมงานนำโดย ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ ผช.ฝ่ายวิชาการ ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย ผช.ฝ่ายกิจการนิสิต รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง รองผอ.วส.ฝ่ายบริหาร ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ รก.รองผอ.สำนักวิทยาเขต นายณัฐพัชร แนมบัว นายจักรี บัวยา ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาทุกระดับชั้นแด่บรรดากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น…