Day: February 6, 2023

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.บรรพตพิสัย นำโดย ผศ.ดร.อัครเดช, ผศ.ศศิกิจจ์, นายณฐพชร และนายจักรี

แนะแนวหลักสูตร ปบ.ท. แก่กำนัน, ผญบ.,ผช.ผญบ., สารวัตรกำนัน อ.เมืองฯ นำโดยพระครูนิวุตถ์ประชากร, ผศ.ดร.วสุกิจ, อ.จาตุรงค์และอ.ศักดา