Day: February 28, 2023

แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (วัดตากฟ้า พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า นำโดย ผศ.อนงค์นาฏ, ดร.รัตติยา และอ.รสรินทร์