Author: ณฐพัชร์

ศึกษาวิเคราะห์หลักอธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนาเถรวาท โดย พระมหาจรรยา จนฺทสาโร (ลินลา) AN ANALYTICAL STUDY OF THE SUPREMACY FROM THERAVADA BUDDHISM รายละเอียด

Read More

การศึกษาการบำเพ็ญสัจจบารมีของวิธูรบัณฑิต โดย พระครูปลัดสมชาย จิตฺตคุตฺโต (โฉมจันทร์) A STUDY OF THE VIDHURAPANDHITA’S PERFECTION OF TRUTH รายละเอียด

Read More

การศึกษาวิเคราะห์หลักกัลยาณธรรมสำหรับการดำรงชีวิต ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา โดย พระทวีป กลฺยาณธมฺโม (เล็กบัณฑิตย์) AN ANALYTICAL STUDY ON VIRTUOUS CHARACTERISTICS FOR LIVING., PERCEIVED FROM THE BUDDHIST TEXTS. รายละเอียด

Read More

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทาในสังคมไทย A Study of Implementation of “Middle Path” in Thai Society โดย พระอนุวัต สิริจนฺโท (กระสังข์) รายละเอียด

Read More

การศึกษาคติธรรมเกี่ยวกับต้นไม้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา THE STUDY OF THE DOCTRINAL CONSUMMATION REGARDING THE TREES IN BUDDHIST TEXT โดย นางสาวสายสุนีย์ สว่างยิ่ง รายละเอียด

Read More

โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผศ.คร.สุพรต บุญอ่อน อาจารประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 และได้รับอุปถัมภ์กระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบเพื่อมอบเป็นอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยพระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแค และยังมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีเรียนดี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

Read More

วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ผศ.คร.สุพรต บุญอ่อน อาจารประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตจิตอาสา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ร่วมกันจัดโครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 และได้รับอุปถัมภ์กระเป๋าผ้า จำนวน 500 ใบเพื่อมอบเป็นอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดยพระครูนิวิฐปัญญากร เจ้าอาวาสวัดช่องแค และยังมอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับนักเรียนที่ประพฤติดีเรียนดี เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยรั้ส(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read More

ให้นิสิตทุกรูป/คนทำการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

Read More

ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความชราในสังคมไทยปัจจุบัน A STUDY ON BUDDHIST DOCTRINE FOR OLDNESS ROBLEM SOLUTION IN MODERN THAI SOCIETY โดย นางสาวกาญจนาณัฐ ชนะศักดิ์ รายละเอียด

Read More