Author: ณฐพัชร์

บรรยากาศการสอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร 4 ชั้น) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

Read More

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ **หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 056-219999 , 056-219998

Read More

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ***ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงในวันสอบข้อเขียนความรู้ทั่วไป และความรู้เฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ อาคารเรียน ส.มหารัช. (อาคาร ๔ ชั้น) วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ***หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 056-219999

Read More

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมโครงการ ปัจฉิมนิเทศนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ หน่วยวิทยบริการวัดหนองขุนชาติ จังหวัดอุทัยธานี, หน่วยวิทยบริการวัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร และหน่วยวิทยบริการวัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิตร โดยมี – พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการแก้วิกฤตในสังคมไทย” – พระราชวรเมธี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อภิปรายให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “จากวิทยาลัยสงฆ์สู่วิทยาเขตกับอนาคตการจัดการศึกษาในอาเซียน” ในช่วงบ่าย ร่วมอภิปรายให้ความรู้ทางวิชาการในหัวข้อ “จากวิทยาลัยสงฆ์สู่วิทยาเขตกับอนาคตการจัดการศึกษาในอาเซียน” โดย 1.พระราชวชิรเมธี, ดร. ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 2.ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี อาจารย์ประจำ/ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 3.ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผอ.หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4.ผศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

Read More

มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยสาขาวิชาสังคมศึกษา จัดทำโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในโครงการฝึกประสบการวิชาชีพครู สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา โดย พระครูสิริภูรินิทัศน์ , พระครูใบฎิกามณฑล เขมโก และ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

Read More

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)” วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดูรูปทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

Read More

ภาพบรรยากาศพิธีสรงน้ำขอพร ผู้อำนวยการ เนื่องในวันสงกรานต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำขอพร พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ อาคารอำนวยการ มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพทั้งหมดได้ที่ FACEBOOK

Read More

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 3 นิสิตภาคสมทบ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ **หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล หรือ อาจารย์ประจำสาขาวิชา โดยตรง

Read More

“โครงการอบรมให้ความรู้แก่นิสิตบรรพชิต ก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 62” และ “นิสิตคฤหัสถ์ ก่อนออกปฏิบัติงานบริการสังคม 200 ชั่วโมง ประจำปีการศึกษา 2559” โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจโดย – พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร – ผศ.อานนท์ เมธีวรฉัตร หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา – นายศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชี้แจงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกปฏิบัติศาสนกิจโดย – นายรุ่งอรุณ อบเชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ – นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2209) ดูรูปทั้งหมดได้ที่>> FACEBOOK

Read More