ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมให้โอวาท ข้อคิด คติธรรม แก่ผู้บริหาร คณราจารย์ เจ้าหน้าทีู่่้เข้าร่วมประชุมผ การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้การตรวจข้อสอบปลายภาค และจัดทำ มคอ.๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ […]

ประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

19 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทผู้เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ สานเสวนาในหัวข้อ “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒การประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการความรู้พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาและเพื่อการเผยแพร่สู่ระดับสากล (Project for Buddhism Propagation to Worldwide) วิทยากรบรรยายบาลี-ไทย โดย ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ และ ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนะกุล อาจารย์ประจำวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยากรบรรยายโรมัน – อังกฤษ โดย ศ.พิเศษ กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกณ ห้องประชุมอาคารเรียนหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ประชุมขออนุมัติ และเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

การประชุมขออนุมัติ และเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา ปราณีต รก.ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษ และผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี เลขาณุการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมกการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

ประชุมคณะกรรมกการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ประชุมอบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์”

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาเขตนครสวรรค์ หลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” โดยนายชัยโรจ มีแดง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายชัยรัตน์ อุดมเดชะ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตนครสวรรค์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี ประธานกรรมการ หร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร. กรรมการ และนางสาวสกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขาฯ โดยคณะกรรมการประเมินศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริหาร […]

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

ประชุมอาจารย์ตรวจข้อสอบและจัดทำ มคอ. ๕ – ๖ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

สัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ 9 ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ผศ.คร.อัครเดช พรหมกัลป์ และ​อาจารย์​อนงค์​นาฏ​ แก้ว​ไพฑูรย์​ เข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ เมษายน ๒​๕​๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ​ โดย ผศ.ดร.อัครเด​ช พรหม​กัลป์ ได้รับคัดเลือกเป็น “นักวิจัยระดับดีเยี่ยม” และผลงานวิจัยที่มีคุณค่า “ระดับ​ดี” ในผลงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์​การจัดการชุมชนพื้นที่กลางน้ำกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย” และ อาจารย์​อนงค์​นาฏ​ แก้ว​ไพฑูรย์​ ได้รับคัดเลือก​เป็นผลงานวิจัย​ที่มีคุณค่า “ระดับดี” ในผลงานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์​การบริหาร​การอนุรักษ์​แบบมีส่วนร่วมพื้นที่​ป่า​ต้นน้ำเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติ​แม่วงก์​” **ภาพถ่ายโดย อาจารย์​อนงค์​นาฏ​ […]

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ (วันที่ 3/3)

คณะผู้บริหารนำโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะที่ ๑๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์