Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ รับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รอบที่ ๒ ….. หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 2 สาขาวิชา 1) พธ.ด. พระพุทธศาสนา 2) ค.ด. พุทธบริหารการศึกษา ….. หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)…

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะทำการสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา : 09.00 – 16.00 น. หากมีข้อสงสัยประการใดโทร. 085-7338201 (ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย) , 082-6069685

ประกาศบัณฑิตศึกษา เรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่ระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ 2)

ประกาศ : กำหนดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (รอบที่ ๓) สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ระดับปริญญาตรี -อาคารสำนักงาน สำนักวิชาการ ….. ระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก -อาคารหลวงพ่อคูณ ห้องบัณฑิตศึกษา ….. หรือสมัครทางออนไลน์ตามช่องทางที่สะดวก …..…

…….. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(รอบ ๒) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ …….. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ชำระค่าลงทะเบียนการเป็นนิสิตผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน เลขที่ 020140821651 ชื่อบัญชี วิทยาเขตนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดค่าลงทะเบียนตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์(รอบโควตา) และมีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ ๑ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่ : อาคารสำนักงานวิทยาเขตนครสวรรค์ ชั้น ๑ หากมีข้อสงสัยประการใด…

ประกาศเรื่อง การรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓