สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ (วันที่ 2/3)

คณะผู้บริหารนำโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะที่ ๑๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ (วันที่ 1/3)

คณะผู้บริหารนำโดย พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากย์และการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะที่ ๑๒” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 9/2560 โดยมีพระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ .

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2560 โดยมีพระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

การพัฒนาโครงการวิจัยประจำปี 61-62

คณาจารย์นักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ , หน่วยวิทยบริการ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาโครงการวิจัยงบประมาณ 2561 และเสนอหัวข้อวิจัยตามกรอบงบประมาณ 2562 บรรยายแนวทางและนโยบายการวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560

ประชุมคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประธานที่ประชุม : พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

การตรวจประเมินประจำวันที่ 27 ก.ค.2560 (สรุปผลการตรวจประเมิน) ช่วงเช้า :  – คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินวิทยาเขต – สรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร – สรุปผลการตรวจประเมินระดับวิทยาเขต – วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ช่วงบ่าย :  – คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินแก่วิทยาเขต และหน่วยวิทยบริการในสังกัด – พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เป็นตัวแทนบุคลากรวิทยาเขตนครสวรรค์ และหน่วยวิทยบริการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ และกล่าวปิดพิธี วันพฤหัสบดีที่ 27 […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 3)

การตรวจประเมินประจำวันที่ 26 ก.ค.2560 >> ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ 1 และ 2 – สัมภาษณ์อาจารย์ 5 หลักสูตร >> กรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต 5 หลักสูตร >> กรรมการแต่ละกลุ่มสรุปผลการดำเนินงานของหลักสูตร >> คณะกรรมการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินร่วมกัน และบันทึกผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเข้าระบบออนไลน์วันพุธที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (วันที่ 2)

การตรวจประเมินประจำวันที่ 25 ก.ค.2560 >> ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร – ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ 1 และ 2 – สัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร >> กรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ตัแทนนิสิตทั้ง 6 หลักสูตร >> ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต – กลุ่มที่ 1 ตรวจเอกสารองค์ประกอบที่ 1 และ 2 – กลุ่มที่ […]

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2560

พิธีเปิดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 โดยมีพระเทพปริยัตเมธี, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพฯ ซึ่งนำโดย พระศรีศาสนบัณฑิต ประธานกรรมการ กล่าวแนะนำกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และในช่วงบ่ายเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรและนิสิตทั้ง 5 หลักสูตร วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2560 ณ […]